فلنچ 20 میل

نمونه برشکاری فلنچ 20 میل و صفحه ستون

نمونه برش وسوراخکاری فلنچ 20 میل و پلیت برای مصارف دکلهای راهنمایی و رانندگی و برجهای نوری و تیرهای چراغ برق. این مدل سوراخکاری ها حتما باید با دستگاههای cnc انجام  شود، چون قرارگیری دقیق سوراخها روبروی یکدیگر شرط اصلی اتصال دو قطعه به هم و اجرای این قبیل پروژه هاست.