کتاب بیشعوری اثر خاویر کرمنت

این چند خط از کتاب بیشعوری نوشته خاویر کرمنت هست به همه مردم پیشنهاد میکنم مطالعه کنند و حتی برای دیگران خریداری کنند.   تفاوت بیشعور با احمق! حقیقتش را که بخواهید احمق مجرم نیست، بیمار است…. یعنی: معمولاً احمق ها آگاهانه دست به حماقت نمی زنند خیلی از آن ها حتی فکر می کنند