بایدهای و نباید های روحانی

به نظر شما رئیس جمهور اون شبی که مصاحبه تلویزیونی داشت اون باید ها و نبایدها رو به کی می گفت؟ یکی بیاد منو روشن کنه مخاطب اون بایدها کی بود؟ همه اقتصاد و هست و نیست مملکت گره خورد به مذاکرات و برجام لعنتی، که اونم پشیزی سود به دست ما نرسوند.