وزن انواع آهن آلات

میلگرد تیرآهن ناودانی سپری نبشی نمره وزن نمره وزن نمره وزن نمره وزن نمره وزن ۶ ۲/۷۰۰ ۸ ۵ ۶۷ ۲ ۵/۳۰۰ ۲ ۵/۳۰۰ ۸ ۴/۸۰۰ ۱۰ ۹۸ ۶ ۷۸ ۲/۵ ۷/۸۰۰ ۲/۵ ۶/۷۵۰ ۱۰ ۷/۵۰۰ ۱۲ ۱۳۴ ۶/۵ ۸۵ ۳ ۱۰/۶۵۰ ۳ ۸/۴۰۰ ۱۲ ۱۱ ۱۴ ۱۵۵ ۸ ۱۰۳/۵ ۳/۵ ۱۴ ۳/۵ ۱۲/۶۰۰ ۱۴