ربات ها در جابجایی

۵ هدف دنیای صنعت در استفاده از ابزارها – استفاده از روبات در صنعت

مسئولین سیستم‌های ایمنی صنعتی، پنج ماشین را که برای تولید کنندگان و صنعت گران در سال ۲۰۱۹ استراتژیک خواهند بود ، مورد بررسی قرار داده‌ اند.هر یک از آن‌ها پتانسیل تاثیر گذاری قابل‌ توجه و یا حتی برهم زدن فرآیندهای کنونی را دارند . در اینجا پنج روش عمده استفاده روبات در صنعت برای حفاظت